Lions Clubs International - Piiri 107-A

Kohdataan, toimitaan ja viihdytään - Träffas, agerar och trivs

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

Isäntäperheet ovat nuorisovaihdossa avainasemassa.

NuorisoJoutsetsYouthCampsUseis­sa mais­sa vaih­to koos­tuu isän­tä­per­he­jak­sos­ta ja noin viikon mit­tai­ses­ta kesälei­ris­tä ja parin viikon perhejaksosta. Isän­tä­per­heet ovat siis hyvin tär­keäs­sä osas­sa vaih­toa. Vaih­to on kah­den­suun­tai­sta; Suomesta vaihtoon lähtevät nuoret sijoitetaan isäntäperheisiin kohdemaissaan ja vastaavasti Suomeen leireille tulevat nuoret asuvat viikon tai kaksi isäntäperheissä. Lionsklubit ovat mukana huolehtimassa nuorten matkoista paikkojen välillä. Nuorten, iältään 16 – 21 vuotta, maassaolo on koko ajan turvattua.

Läh­te­vät ja tu­le­vat vaih­to­nuo­ret – ja mie­lel­lään vielä ta­sa­pai­nos­sa!

Isän­tä­per­heek­si sopii ihan ta­val­li­nen perhe, mutta yhtä hyvin sopii myös yk­sin­huol­ta­ja­per­he tai lap­se­ton pa­ris­kun­ta. Op­ti­maa­li­nen ti­lan­ne olisi, jos per­hees­sä olisi suu­rin piir­tein sa­ma­ni­käi­siä nuo­ria tai vaihtoon haluava tai vaihdossa jo ollut nuori. Tär­kein­tä on avoin mieli ja halu kan­sain­vä­lis­tyä. Hyvän mie­len ja iki­muis­toi­sen ko­ke­muk­sen li­säk­si perhe saa hie­non ti­laisuu­den har­joi­tel­la kie­li­tai­toa. Vaa­ti­mat­to­mal­la­kin kie­li­tai­dol­la pär­jää mainiosti.

Vaih­don kieli on pää­asias­sa englan­ti. Kie­li­tai­toa pää­see mah­dol­li­ses­ti har­joit­ta­maan myös jat­kos­sa sillä isän­tä­per­hei­den ja vaih­to­nuor­ten vä­lil­lä syn­tyy useas­ti vuo­sien, jopa vuo­si­kym­me­niä kes­tä­vä ys­tä­vyys­suh­de. Isän­tä­per­hei­den han­kin­ta on vuo­sit­tain ollut se haas­ta­vin osuus nuo­ri­so­vaih­dos­ta, joten ilmoittautuminen isäntäperheeksi on erittäin toivottavaa! Hakemuslomakkeen voi täyttää mielellään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Isän­tä­per­heel­tä odo­te­taan:
  • nuo­rel­le omaa huo­net­ta tai vas­taa­vaa tilaa tai yh­tei­nen huone toi­sen vaih­to­nuo­ren kans­sa
  • nuor­ta pi­de­tään per­heen­jä­se­ne­nä myös ta­lou­del­li­ses­ti
  • vie­raan­va­rai­suut­ta ja tois­ten kult­tuu­rien kun­nioi­tus­ta
  • per­hees­tä vä­hin­tään yhden hen­ki­lön tulee pys­tyä kom­mu­ni­koi­maan englan­nin kie­lel­lä
  • avoin­ta miel­tä uusiin ta­poi­hin ja ti­lan­tei­siin

Ensi talvena saapuu muutamia nuoria Australiasta ja Malesiasta, mahdollisesti myös muista kaukomaista. Isäntäperheitä tarvitaan joulukuun alusta loppiaiseen tai osaksi aikaa.

Kesällä 2021 isäntäperheaika on heinä-elokuussa, jonka jälkeen nuoret siirtyvät leireille eri puolille Suomea yleensä elokuun alussa. Euroopan ulkopuolelta tuleville nuorille perhemajoituksen tarvetta voi olla myös leirin jälkeen. Suomi on jaettu 14 lionspiiriin ja leirejä järjestetään kesäisin 4-5 piirissä vuorovuosina. Kesällä 2021 on viisi leiriä ja talvella 2022 yksi leiri Lapissa. Lionit ovat tarvittaessa apuna nuorten siirtymisissä perheisiin ja leireille.

Lisätietoa Lions-nuorisovaihdosta ja isäntäperheasioista www.lions-piiri107a.fi/fi/nuorisovaihto. Linkistä Isäntäperhelomake löytyy lomake, johon täytetään perheen tiedot (englanninkielinen). Se lähetetään A-piirin yhteyshenkilölle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Riikka Suovanen

A-piirin nuorisovaihtokoordinaattori

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 040-594 3621  

                                                                                                                           

 

Linkit liitteisiin:

Isäntäperhelomake 2021

Isäntäperheeksi 2021

Isäntäperhe- ja leirijaksot 2020 (toimitan uuden myöhemmin)

Suomen leirit 2020 (toimitan uuden myöhemmin)

{/ac}

HelpLinkki

Linkit

VK2021Linkki2014 04 25 SLL palkkiLCI bar

LCIF linkkiLions verkkokauppa

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkki LeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki

 

Facebook A-piiri