Lions Clubs International - Piiri 107-A

Hauskasti eteenpäin - Roligt framåt

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

MyLCI-järjestelmän käyttöön liittyvät tiedotteet

Tiedote 29. marraskuuta

On ilmennyt, että kansainvälisessä rekisterissä (MyLCI) on virheellisiä tietoja jäsenten kohdalla: väärä henkilö kummina ja väärä klubiin liittymispäivämäärä. Syy virheellisiin tietoihin ei ole vielä selvillä.

Virheelliset tiedot korjataan keskitetysti päämajassa ja siihen tarvitaan jokaisen klubin sihteerin apua. Sihteerin tulee tarkistaa klubin jäsenten kanssa rekisterissä olevat tiedot ja mikäli virheitä löytyy, ilmoittaa ne allekirjoittaneelle. Kokoan kaikki raportoidut virhetiedot yhteen ja laitan ne eteenpäin päämajaan korjattavaksi.

Tiedot voi tarkistaa esim seuraavasti: klubisihteeri tulostaa oman klubin jäsentiedot valitsemalla MyLCI:stä Oma lionsklubi => Raportit => Klubin jäsenlistan jäsentiedot jonka jälkeen voi tulostaa jäsenraportin. Ohje liitteenä.

Mikäli virheellisiä tietoja löytyy, laittakaa minulle (Webmaster) seuraavat tiedot:

  • klubi ja sen kansainvälinen jäsennumero
  • jäsenen nimi ja kansainvälinen jäsennumero
  • oikea liittymispäivä ja hänen kansainvälinen jäsennumeronsa (jos päivämäärä on väärin)
  • oikea kummi ja hänen kansainvälinen jäsennumeronsa (jos kummitieto on väärin)
  • myös perustelu, miksi tietoa muutetaan (= virheellinen tieto rekisterissä)

Laittakaa tiedot mahdollisimman pian, että saadaan rekisteri ajan tasalle.

Mikäli tulee ongelmia tms. ilmoittakaa ja voin esim. tulostaa raportin teille valmiiksi klubikohtaisesti.

Svensk översättning:

Det har framkommit att det i internationella medlemsregistret (MyLCI) finns felaktiga uppgifter gällande medlemskap: fel person som fadder och fel datum då man anslutit sig till klubben. Orsakerna till dessa felaktiga uppgifter känner man ännu inte till.

De felaktiga uppgifterna rättas till centralt i huvudkontoret och för det behöver man hjälp av varje klubbsekreterare.  Sekreteraren bör granska tillsammans med klubbmedlemmen de uppgifter som finns i registret och om man hittar felaktigheter ska man meddela detta till undertecknad. Jag sammanställer alla felmeddelanden och förmedlar dem vidare till huvudkontoret för korrigering.

Uppgifterna kan kontrolleras bl.a. på följande sätt: klubbsekreteraren skriver ut sin egen klubbs medlemsuppgifter genom att välja från MyLCI: Min lionsklubb => Rapporter => Klubblista med medlemsinformation, varefter man kan skriva ut medlemsrapporten. Instruktion bifogas.

Ifall man hittar felaktiga uppgifter skall ni sända mig (Webmaster) följande uppgifter:

  • Klubb och klubbens internationella medlemsnummer
  • Medlemmens namn och internationella medlemsnummer
  • Det korrekta anslutningsdatumet och hans/hennes internationella medlemsnummer (om felaktigt datum)
  • Den rätta faddern och hans/hennes internationella medlemsnummer (om uppgifterna om faddern är felaktiga)
  • Även motiveringen för att uppgifterna ändras (= felaktig uppgift i registret)

Meddela mig så fort som möjligt så att jag får registret uppdaterat.
Ifall det uppstår problem eller motsvarande, meddela mig och jag kan t.ex. skriva ut rapporten färdigt åt er klubbvis.


 
Tiedote 9. marraskuuta

MyLCI järjestelmään vain OMA sähköpostiosoite. MyLCI järjestelmään EI saa tallentaa jäsentietoihin sähköpostiosoitteeksi Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. -osoitetta.

MyLCI järjestelmään tulee tallentaa oma henkilökohtainen sähköpostiosoite, esim. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , jonka aliaksena on annettu @lions.fi -osoite.
Alias-osoite tarkoittaa sitä, että esim. sähköpostiin Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. lähetetyt viestit ohjautuvat automaattisesti ko. henkilön omaan sähköpostiosoitteesee.


HelpLinkki

Länkar

Facebook A-piiri