Lions-piiri 107A ry - Lionsdistrikt 107A rf

Merkityksellistä auttamista - Betydande hjälp

KlubienTapahtumatWebinaarilinkki

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  

Päivitetty::

1 § Namn och hemort

Föreningens namn är Lions-piiri107A ry och på svenska Lionsdistrikt 107A rf, som i fortsättningen i dessa stadgar benämns distriktet. Distriktets hemort är Åbo.

Föreningens officiella och protokollspråk är finska. Verksamhetsspråken är både finska och svenska.

2 § Syfte och verksamhetsformer

Lionsdistrikt 107A är en del av rörelsen The International Association of Lions Clubs och Finlands Lionsförbund rfs organisation.

Rörelsen The International Association of Lions Clubs -benämns i dessa stadgar organisationen och Finlands Lionsförbund rf förbundet, som är multipeldistrikt (Multipel District) 107 i organisationen. Lionsklubbar, som i dessa stadgar benämns klubbar är registrerade och har rättslig handlingsförmåga i organisationen.

Lionsdistrikt 107A är centralorgan inom sitt verksamhetsområde som fastställts av organi-sationen eller förbundet. Distriktets verksamhetsområde är ett deldistrikt inom organisationens förbund. Dess gränser har fastställts i den distriktsindelning som förbundet antagit. Distriktet är enligt organisationens stadgar indelat i områden och zoner med sina funktionärer.

Distriktets syfte är att fungera som förenande länk och rådgivande centralorgan för klubbarna på sitt område samt stöda och vägleda deras verksamhet.

För att fylla sitt syfte kan distriktet:

 • Stöda och vägleda medlemsklubbarnas verksamhet
 • Skaffa och sprida kunskap om sin verksamhet samt ordna utbildning och handledning för klubbarnas funktionärer, nya klubbmedlemmar (lions) och andra medlemmar och gemåler
 • Ordna möten, föredrag, utfärder, fester och andra motsvarande evenemang.
 • Publicera distriktstidning och upprätthålla egna hemsidor samt fungera på sociala medier.

Distriktet och dess medlemskubbar är allmännyttiga föreningar som inte eftersträvar vinst.

3 § Medlemskap

Medlemmar i distriktet är alla av distriktsstyrelsen godkända klubbar med rättslig handlingsförmåga, som verkar inom dess område och registrerats av organisationen och som erlagt anslutnings- och medlemsavgifterna till organisationen, förbundet och distriktet. Klubbarna är skyldiga att följa av organisationens, förbundets och distriktets stadgar samt beslut som fattats av distriktsmötet.

Distriktsstyrelsen noterar i sammanträde nybildade klubbar inom området och antar dem som medlemmar i distriktet samt antecknar också klubbar som upphört. På samma sätt noteras eventuella klubbsammanslutningar.

4 § Funktionärer

Distriktets funktionärer är distriktsguvernören, tidigare distriktsguvernören, 1 och 2. vice distriktsguvernörerna, områdesordförandena (om funktionen används under distriktsguvernörens mandatperiod), zonordförandena, distriktssekreteraren och kassören.

Var och en funktionär bör ha fullgjort sina ärenden och höra till en klubb, som fullgjort sina åligganden. Klubb och medlem som fullgjort sina ärenden definieras i organisationens och förbundets stadgar/reglementen.

5 § Distriktsstyrelsen

I distriktsstyrelsen ingår som röstberättigade medlemmar distriktsguvernören, tidigare distriktsguvernören, 1 och 2. vice distriktsguvernörerna, distriktssekreteraren, kassören och 4 -33 andra medlemmar inkluderande områdesordförandena (om funktionen används under distriktsguvernörens mandatperiod), och zonordförandena.

Kommittéordföranden kan fungera som sakkunniga medlemmar i styrelsen med yttranderätt.

Distriktsguvernören fungerar som styrelsens ordförande och distriktssekreteraren som dess sekreterare. Distriktsstyrelsen är beslutför, då minst hälften av dess medlemmar inklusive ordföranden eller vice ordföranden är närvarande.

Sin internationella behörighet får distriktsguvernören vid organisationens internationella kongress.

Tidigare distriktsguvernörer som fullgjort sina åligganden, som är medlemmar i distriktets klubbar, har enligt internationella stadgar närvaro- och yttranderätt vid distriktsstyrelsens sammanträden.

Verksamhetsperioden för distriktsstyrelsen är 1.7 - 30.6 (lionsverksamhetsår).

6 § Distriktsstyrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder sammankallad av distriktsguvernören eller ifall han/hon är förhindrad av 1 eller 2 vice distriktsguvernören minst fyra gånger per verksamhetsperiod (augusti-september, november, februari och mars-april). Kallelsen skall skickas åt närvaroberättigade styrelsemedlemmar skriftligen eller per epost till den adress medlemmen meddelat minst sju (7) dagar före sammanträdet.

Om sammankallande av extraordinärt sammanträde besluter distriktsguvernören eller ifall han/hon är förhindrad av 1 eller 2 vice distriktsguvernören. Möteskallelsen skall skickas per epost eller som textmeddelande mint tre (3) dagar före sammanträdet.

I distriktsstyrelsens sammanträde eller extra ordinarie sammanträde kan medverkan om distriktsguvernören så besluter ske via datakommunikation eller annat tekniskt hjälpmedel eller kan sammanträdet ordnas via datakommunikation eller annat tekniskt hjälpmedel. Medverkan på distans eller att sammanträdet ordnas via distanskontakt bör nämnas i kallelsen.

7 § Uteslutning

Distriktsguvernör kan avskedas med 2/3 röstmajoritet i internationella styrelsen enligt Kapitel V, Artikel IX i Internationella reglementet, vilket bekräftas vid distriktsmöte eller extraordinarie distriktsmöte med 2/3 röstmajoritet.

Medlemmar i distriktsstyrelsen, med undantag för distriktsguvernören kan avskedas från sin vakans vid distriktsmöte eller extraordinarie distriktsmöte med 2/3 röstmajoritet av vid mötet avgivna röster.

8 § Distriktets årsmöte (distriktsmöte)

Distriktets årsmöte eller distriktsmöte hålls i april-maj, likväl före förbundets årsmöte och bör avslutas senast 30 dagar före organisationens internationella årskongress. Kallelse och ärendelista sänds till distriktets klubbar medelst distriktsguvernörens brev eller epost senast 30 dagar före mötet. Ifall av hinder för distriktsguvernören sänds kallelsen av vice distriktsguvernör. Datum, tidpunkt och plats för distriktsmötet fastställs av distriktsguvernören.

Då distriktsstyrelsen så besluter kan deltagande i distriktsmötet ske via post eller datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. Beslut om distansdeltagande fattas av distriktsstyrelsen. Distansdeltagande bör anges i kallelsen.

Klubben bör skriftligen meddela sin kandidat till distriktsguvernör och vice distriktsguvernör eller ärende som den vill att ska behandlas vid distriktsmöte till behörig distriktsguvernör senast 15. januari. Kandidaterna bör uppfylla de krav organisationens och förbundets stadgar och reglemente ställer. Distriktsstyrelsen behandlar ovan nämnda ärenden vid sitt sammanträde i januari-februari.

Om funktionen som distriktsguvernör eller vice distriktsguvernör blir vakant, väljs en ny distriktsguvernör eller vice distriktsguvernör för resterande tiden av perioden enligt organisationens och förbundets stadgar och reglemente.

9 § Röstetal vid distriktsmötet

Till distriktsmötet kan varje instiftad klubb, som betalat sina avgifter till organisationen, förbundet och distriktet, utse en befullmäktigad representant per påbörjat tiotal (10) medlemmar. Om medlemsantalet med minst fem överskrider fullt tiotal blir det ytterligare en (1) representant för deras del. Medlemsantalet bestäms på basen av antalet medlemmar i klubben, som varit medlemmar i ett år och en dag i klubben enligt situationen i medlemsregistret den 1 mars under årsmötesåret. En klubb har i alla fall rätt att befullmäktiga minst en (1) representant.

Varje klubb som fullgjort sina åligganden och som bildats efter den 1 mars året före årsmötesåret och som registrerats i medlemsregistret senast den 1 mars under årsmötesåret, har rätt till att befullmäktiga en (1) röstberättigad representant till mötet.

 

Varje närvarande representant får rösta med endast en (1) röst i varje val av funktionär och i ärenden, som distriktsmötet fattar beslut i. Om inte annat stadgats, fattas beslut med enkel majoritet. Vid jämt röstetal avgörs val genom lottdragning, i sakfrågor blir beslutet det förslag ordförande röstar för.

Varje befullmäktigad representant bör tillhöra en klubb, som skött sina åligganden och bör som medlem ha skött sina åligganden. En klubb anses ha skött sina åligganden, om den betalat sina avgifter till organisationen, förbundet och distriktet. Värdigheten bör ha uppfyllts innan den i stadgarna utsatta tiden för granskning fullmakterna granskas löper ut.

Klubben bör bemyndiga nuvarande eller tidigare distriktsguvernör, som är aktiv medlem och fullgjort sina åligganden att delta som befullmäktigad representant i sitt distrikts årsmöten. Dessa räknas dock inte med i klubbens totala antal representanter på dessa möten.

10 § Beslutsförhet

Distriktsmötets beslutsförhet kan konstateras, då mötet är rätt sammankallat och närvarande är distriktsguvernören eller 1. eller 2. vice distriktsguvernören som ordförande för distriktsmötet och mötesfunktionärer kan utses bland de närvarande.

Som ordförande för distriktsmötet kan även fungera person som väljs av distriktsmötet. Som sekreterare vid distriktsmötet fungerar distriktssekreteraren eller vid förhinder av distriktsmötet vald sekreterare.

11 § Extraordinarie distriktsmöte

Medelst krav av två tredjedelar (2/3) av distriktsstyrelsens röstberättigade medlemmar kan ett extraordinarie distriktsmöte sammankallas vid tidpunkt och på plats som distriktsstyrelsen finner vara lämplig.

Extraordinarie distriktsmöte hålls, då distriktsstyrelsen själv så besluter eller om minst en tiondel (1/10) av distriktets klubbar skriftligen hos distriktsstyrelsen ber om för att behandla anmält ärende. Mötet bör hållas minst inom två månader efter det att extraordinarie distriktsmöte påbjudits på tillbörligt sätt.

Distriktssekreteraren bör informera klubbarna om extraordinarie distriktsmöte, dess tidpunkt och plats samt ändamål senast 30 dagar innan detta möte inleds.

Då distriktsstyrelsen så besluter kan deltagande i extraordinarie distriktsmöte ske via post eller datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. Beslut om distansdeltagande fattas av distriktsstyrelsen. Distansdeltagande bör anges i kallelsen.

12 § Ärenden som bör behandlas under distriktsmötet
 1. Presentera föregående distriktsguvernörs och distriktsstyrelses verksamhetsberättelse.
 2. Behandla bokslut och revisionsberättelse för föregående verksamhetsperiod.
 3. Bevilja ansvarsfrihet för föregående distriktsguvernör och distriktsstyrelse.
 4. Besluta om medlemsavgift, anslutningsavgift och andra avgifter för följande verksamhetsperiod
 5. Fastställa budget och verksamhetsplan för följande verksamhetsperiod.
 6. Välja distriktsguvernör för följande verksamhetsperiod.
 7. Välja 1: vice distriktsguvernör för följande verksamhetsperiod.
 8. Välja 2: vice distriktsguvernör för följande verksamhetsperiod.
 9. På förslag av 1 vice distriktsguvernören för innevarande period välja övriga medlemmar i styrelsen för följande verksamhetsperiod.
 10. Välja två (2) verksamhetsgranskare och två (2) verksamhetsgranskaresuppleanter för verksamhetsperioden.
 11. Vid behov välja distriktets kandidat till förbundets kandidat för organisationens internationella styrelse.
 12. Vid behov välja distriktets representanter till andra organisationer som står lionsverksamheten nära.
 13. Behandla distriktets klubbars och styrelsens motioner samt styrelsens utlåtanden om dem.
 14. Behandla övriga i kallelsen nämnda ärenden.

Godkänt protokoll från distriktsmötet sänds inom 30 dagar till varje medlemsklubb per brev eller epost. Protokollet kan även godkännas elektroniskt.

13 § Namnteckningsrätt och förfogande till bankkonto

Rätt att teckna distriktets namn har distriktsguvernören ensam eller vice distriktsguvernören tillsammans med distriktssekreteraren eller -kassören eller med annan person som styrelsen utsett.

Förfogande till distriktets konton beviljas distriktsguvernören och distriktets kassör samt bred nyttjanderätt av bankkonto åt distriktets kassör.

14 § Distriktsmedel

Förbundet erlägger distriktsmedel åt distriktet enligt förbundets reglemente för distriktsmedel. För användningen av dem görs skild redovisning till förbundet. Eventuellt överskott överförs till distriktets kommande medelsanvändning och det bör framgå i bokslutet för ifrågavarande verksamhetsperiod.

15 § Medelsanskaffning, fonder och donationer, näringsverksamhet

Distriktsstyrelsen fattar beslut om eventuella medelsanskaffningar för att finansiera distriktets verksamhet på sitt område. Distriktet kan också utföra medelsanskaffningar mot ersättning.

Av medel som förbundet, distriktet och klubb samlar in som aktivitet eller för visst ändamål får inte utgå ersättningar för annat än det som ifrågavarande insamling medför.

Distriktet kan grunda fonder som stöd för sin verksamhet och emotta donationer och testamenten.

Distriktet kan idka sådan näringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet, som direkt har anknytning till förverkligande av syftet som anges i förbundets, distriktets eller klubbens stadgar eller ingår i finansieringen av egen verksamhet.

16 § Verksamhets- och räkenskapsperiod

Distriktets verksamhets- och räkenskapsperiod börja 1 juli och slutar 30 juni följande år.

17 § Verksamhetsgranskning

Bokslutet undertecknas av distriktsstyrelsen. Redovisningen bör tillställas verksamhetsgranskarna senast inom tre (3) månader efter det att räkenskapsåret avslutats och det skall returneras till distriktsstyrelsen senast fyra (4) veckor före distriktsstyrelsens sammanträde i januari-februari.

Verksamhetsgranskningen utförs med iakttagande av Finlands föreningslag, revisionslag och bokföringslag.

18 § Upplösning och indragning av distriktet

Beslut om upplösning av distriktet görs i ett distriktsmöte, om upplösning angetts i möteskallelsen. För godkänt beslut krävs tre fjärdedelars (3/4) majoritet av avgivna röster. Då distriktet upplöses eller indras, används tillgängliga medel för lionsverksamhet inom distriktets område.

19 § Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av distriktsmötet, om förslaget omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av avgivna röster.

20 § Förslag till stadgeändring

Förslag till ändring av stadgarna sänds per post eller epost till distriktets klubbar och tidigare distriktsguvernörer senast trettio (30) dagar före distriktsmötet, där ändringen kommer att behandlas.

21 § Ikraftträdande

Stadgeändringen träder i kraft efter det, att föreningsregistret godkänt och registrerat den.

22 § Övriga stadganden och bestämmelser

Utöver dessa stadgar följs i första hand bestämmelserna i Finlands föreningslag, i andra hand organisationens stadgar och reglemente och efter detta förbundets stadgar och reglementen.

Denna översättning av distriktets stadgar är inofficiell. I tolkningsfrågor gäller stadgarna på finska i den version som vid den tidpunkten finns registrerad i föreningsregistret.Beslutsförhet.Ladda stadgar här:

pdf page

HelpLinkki

Länkar

 APiirinVuosikokousVK2024LinkkiPalkki

2014 04 25 SLL palkkiLCI barLCIF linkkiLionsnätbutik

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkkiLeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki