Lions Clubs International - Piiri 107-A

Kerro palvelustamme - Berätta om vår service

A-piirin tulevat tapahtumat

Piirin 107-A kalenteri
  
Päivitetty::

Isäntäperheet ovat nuorisovaihdossa avainasemassa.

NuorisoJoutsetsYouthCampsUseis­sa mais­sa vaih­to koos­tuu isän­tä­per­he­jak­sos­ta ja noin viikon mit­tai­ses­ta kesälei­ris­tä ja parin viikon perhejaksosta. Isän­tä­per­heet ovat siis hyvin tär­keäs­sä osas­sa vaih­toa. Vaih­to on kah­den­suun­tai­sta; Suomesta vaihtoon lähtevät nuoret sijoitetaan isäntäperheisiin kohdemaissaan ja vastaavasti Suomeen leireille tulevat nuoret asuvat viikon tai kaksi isäntäperheissä. Lionsklubit ovat mukana huolehtimassa nuorten matkoista paikkojen välillä. Nuorten, iältään 16 – 21 vuotta, maassaolo on koko ajan turvattua.

Läh­te­vät ja tu­le­vat vaih­to­nuo­ret – ja mie­lel­lään vielä ta­sa­pai­nos­sa!

Isän­tä­per­heek­si sopii ihan ta­val­li­nen perhe, mutta yhtä hyvin sopii myös yk­sin­huol­ta­ja­per­he tai lap­se­ton pa­ris­kun­ta. Op­ti­maa­li­nen ti­lan­ne olisi, jos per­hees­sä olisi suu­rin piir­tein sa­ma­ni­käi­siä nuo­ria tai vaihtoon haluava tai vaihdossa jo ollut nuori. Tär­kein­tä on avoin mieli ja halu kan­sain­vä­lis­tyä. Hyvän mie­len ja iki­muis­toi­sen ko­ke­muk­sen li­säk­si perhe saa hie­non ti­laisuu­den har­joi­tel­la kie­li­tai­toa. Vaa­ti­mat­to­mal­la­kin kie­li­tai­dol­la pär­jää mainiosti.

Vaih­don kieli on pää­asias­sa englan­ti. Kie­li­tai­toa pää­see mah­dol­li­ses­ti har­joit­ta­maan myös jat­kos­sa sillä isän­tä­per­hei­den ja vaih­to­nuor­ten vä­lil­lä syn­tyy useas­ti vuo­sien, jopa vuo­si­kym­me­niä kes­tä­vä ys­tä­vyys­suh­de. Isän­tä­per­hei­den han­kin­ta on vuo­sit­tain ollut se haas­ta­vin osuus nuo­ri­so­vaih­dos­ta, joten ilmoittautuminen isäntäperheeksi on erittäin toivottavaa! Hakemuslomakkeen voi täyttää mielellään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Isän­tä­per­heel­tä odo­te­taan:
  • nuo­rel­le omaa huo­net­ta tai vas­taa­vaa tilaa tai yh­tei­nen huone toi­sen vaih­to­nuo­ren kans­sa
  • nuor­ta pi­de­tään per­heen­jä­se­ne­nä myös ta­lou­del­li­ses­ti
  • vie­raan­va­rai­suut­ta ja tois­ten kult­tuu­rien kun­nioi­tus­ta
  • per­hees­tä vä­hin­tään yhden hen­ki­lön tulee pys­tyä kom­mu­ni­koi­maan englan­nin kie­lel­lä
  • avoin­ta miel­tä uusiin ta­poi­hin ja ti­lan­tei­siin

Ensi talvena saapuu muutamia nuoria Australiasta ja Malesiasta, mahdollisesti myös muista kaukomaista. Isäntäperheitä tarvitaan joulukuun alusta loppiaiseen tai osaksi aikaa.

Kesällä 2019 isäntäperheaika on 20.07. - 01.08.2019, jonka jälkeen nuoret siirtyvät Turussa leirille 01.08. - 11.08.2019. Euroopan ulkopuolelta tuleville nuorille perhemajoituksen tarvetta voi olla myös joko viikko ennen leiriä tai leirin jälkeen. Suomi on jaettu 14 lionspiiriin ja leirejä järjestetään kesäisin 4-5 piirissä vuorovuosina ja kesällä 2019 A-piirissä on oma leiri! Lionit ovat tarvittaessa tukena nuorten siirtymisissä perheisiin ja leireille. 

Lisätietoa Lions-nuorisovaihdosta ja isäntäperheasioista www.lions-piiri107a.fi/fi/nuorisovaihto. Linkistä Isäntäperhelomake löytyy lomake, johon täytetään perheen tiedot (englanninkielinen). Se lähetetään A-piirin yhteyshenkilölle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Riikka Flaaming

A-piirin isäntäperheyhteyshenkilö

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 040-594 3621  

 

Kaija Honka

A-piirin YCEC ja leirikoordinaattori

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 0500-780 890

                                                                                                                           

 

Linkit liitteisiin:

Isäntäperhelomake 2020{/ac}

HelpLinkki

Linkit

2014 04 25 SLL palkki LCI bar

LCIF linkkiLions verkkokauppa

Mylci

Jasenrekisteri

Arne Ritari linkki LeotPalkki

Jalopeura linkki

MediakorttiSopimusLinkkipalkki